Home Maatschappelijke Reality Blog: De AI Act in Europa

Blog: De AI Act in Europa

door Randall van Poelvoorde

De digitale transformatie van Europa staat op een keerpunt met de introductie van de AI Act, een baanbrekende regelgeving die de ontwikkeling en implementatie van kunstmatige intelligentie (AI) binnen de Europese Unie (EU) wil sturen. 

Ik zit er wat dubbel in. Het is goed en zelfs van groot beoang dat de EU zijn rol pakt maar het instituut kennende zal het niet eenvoudig zijn. 

Terwijl de wetgeving ambitieus is in zijn doel om zowel innovatie te stimuleren als de rechten en veiligheid van burgers te beschermen, staan de Europese overheden voor aanzienlijke uitdagingen bij de handhaving ervan. De kern van deze problematiek ligt in de beperkte capaciteit en expertise die nodig is om een technologie van dergelijke complexiteit en snelheid te reguleren.

Handhaving

Een van de grootste hindernissen bij de handhaving van de AI Act is de snelle evolutie van AI-technologieën. Deze snelle veranderingen maken het moeilijk voor regelgevende instanties om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en potentiële risico’s. Daarbij komt dat AI-systemen vaak op een zodanige manier zijn ontworpen dat ze zelflerend zijn, wat betekent dat ze zichzelf kunnen verbeteren zonder menselijke tussenkomst. Dit zelflerende aspect maakt het extra uitdagend om te voorspellen hoe een AI-systeem zich in de toekomst zal gedragen en welke impact dit kan hebben op de samenleving.

Een ander aanzienlijk probleem is de diversiteit van AI-toepassingen, die variëren van algoritmes voor aanbevelingssystemen op sociale media tot complexe voorspellende modellen in de gezondheidszorg. Deze variëteit vereist een gedifferentieerde aanpak in regelgeving, waarbij elk type AI-toepassing geëvalueerd moet worden op specifieke risico’s en voordelen. Dit vraagt om een breed scala aan expertise en een flexibele benadering van regelgeving, iets wat momenteel nog in ontwikkeling is binnen de EU-instellingen.

Expertise en capaciteit

Het effectief reguleren van AI vereist diepgaande technische kennis en begrip van de onderliggende algoritmen en datastructuren. Echter, er is een algemeen erkend tekort aan dergelijke expertise binnen de Europese overheidsinstanties. Dit tekort belemmert het vermogen van de overheid om effectieve controles uit te voeren en om te begrijpen hoe AI-systemen ontworpen en ingezet worden door bedrijven.

Daarnaast is er de kwestie van capaciteit. De handhaving van de AI Act vereist voldoende personeel en middelen om toezicht te houden op een snelgroeiende en technologisch geavanceerde sector. Het opbouwen van deze capaciteit is een tijdrovend proces, dat investeringen vereist in opleiding en het aantrekken van talent van buiten de overheidssector.

Oplossingen

Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn er meerdere stappen nodig. Ten eerste moet de EU investeren in de opleiding en het aantrekken van technologisch talent binnen overheidsinstanties. Dit kan door samenwerkingen aan te gaan met academische instellingen, private sector en internationale organisaties om kennisuitwisseling en training te bevorderen.

Ten tweede kan de inzet van samenwerkingsverbanden tussen de lidstaten, waarbij kennis en middelen worden gedeeld, helpen om de capaciteit voor handhaving op te bouwen. Zo’n collectieve aanpak kan de last verdelen en zorgen voor een meer uniforme handhaving van de AI Act over de hele EU.

Tot slot is het cruciaal om een dialoog te onderhouden met AI-ontwikkelaars en bedrijven om een beter begrip te krijgen van nieuwe technologieën en om samen te werken aan normen die zowel innovatie bevorderen als de veiligheid en rechten van de burger beschermen.

De AI Act is een belangrijke stap voorwaarts in het reguleren van kunstmatige intelligentie, maar de effectiviteit ervan hangt af van de capaciteit van de Europese overheden om de uitdagingen van handhaving en expertise aan te pakken. Door te investeren in kennis, samenwerking en dialoog, kan Europa een veilige en innovatieve digitale toekomst tegemoet gaan.

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant